Elállási tájékoztató
 

Elállási tájékoztató az elállási jogról és adatkezelési tájékoztató (AT)

 
Elállási tájékoztató az elállási jogról

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől, amennyiben új terméket vásárol.
Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni e-mailben az adott terméket értékesítő eladó e-mail címére, melyet a kapcsolat menüpontban talál. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatartjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket. Ön köteles a terméket eladó számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.
A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen
• olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. névre szóló termék, egyéb feliratos termékek, gravírozás, stb.);
• romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
.használt termék esetében
• olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
• olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
• lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;
• a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.
• Elállási nyilatkozatminta
• (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
• Címzett: Terméket értékesítő neve és e-mail címe
• Alulírott(ak) kijelentem (kijelentjük), hogy gyakorlom (gyakoroljuk) elállási jogomat (jogunkat) az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében: itt jelölje meg az adott szerződés tárgyául szolgáló termék(ek) nevét

 

Adatkezelési tájékoztató

 

 

 

Adatkezelő megnevezése

Teleky Péterné

E-mail: david.aniko@gmail.com

honlap: www.amelita.hu

 

A jogszabály szerint nem kell akkor bejelenti az adatkezelést, ha az adatkezelés csupán ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik,melyet nem használunk

direkt marketingre, nyereményjátékra. Harmadik személynek nem adjuk ki.

E-mail cím esetében nem

szükséges, hogy személyes

adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail

cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére

utaló információt tartalmaz-e.

,Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Adatainak megadása az Ön szabad döntésén múlik.

A személyes adatokat csak az Önnel való kapcsolathoz használjuk

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az alábbi linken

keresztül elérhető el:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV